Stärk barns skydd mot kränkningar i skolan!

Alla barn har rätt till en trygg skolgång. Så är det inte idag. I en rapport från Barnombudsmannen delar 89 barn med sig av sina erfarenheter kring trakasserier och kränkningar i skolan.

Barnen vittnar om att både elever och lärare utför kränkningar. Barnen upplever även att skolpersonalen är passiv och osäker på var gränsen för kränkningar går. Det är barnen som får betala för att vuxna ser mellan fingrarna i skolan. Det finns det ingen ursäkt för de fall av både fysiska och psykiska kränkningar som rapporten vittnar om.

 

Vi i Unga Örnar tycker att detta är fullständigt oacceptabelt. Unga Örnar välkomnar regeringens vilja att införa Barnkonventionen som lag, men det räcker inte. Anmälningsskyldigheten i skollagen har stora brister och är inte tillräcklig. I socialtjänstlagen finns det en lag som kallas lex Sarah och innebär att personer som jobbar med äldre och personer med funktionsnedsättningar ska anmäla missförhållanden så fort de får kännedom om dem till socialtjänsten.

Det är dags att en motsvarande lex-Sarah införs i skolan. Tanken var att lex-Sarah för skolan redan skulle funnits på plats under 2013, men förslaget drogs tillbaka då dåvarande regering inte ville öka lärarnas administration. Något vi ställer oss kritiska till. Skyddet för elever mot våld och kränkningar i skolan måste prioriteras.

Skolpersonalens anmälningsskyldighet är anpassad utifrån att barnet far illa i hemmet. Den avser en skyldighet för personal att anmäla misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Men det saknas bestämmelser om skyldighet för personal att rapportera missförhållanden i den egna verksamheten. Lärare borde få anmälningsplikt vid diskriminering, vilket skulle stärka skyddet för alla barn och öka tryggheten i skolan. Unga Örnar anser att det är en nödvändighet att införa en motsvarande lex-Sarah i skolan. En sådan lagstiftning skulle skapa incitament för personal att avvärja missförhållanden och utveckla verksamheten med att stärka barn och ungas skydd gentemot kränkningar i skolan. Barn ska ha samma rättigheter och skydd som vuxna, med lex-Sarah kommer vi ett steg närmre.

Fredrik Lundh Sammeli, förbundsordförande, Unga Örnars Riksförbund
Daniel Carlstedt, distriktsordförande, Unga Örnar Stockholms Län

 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri
 • Bildgalleri

Prenumerera på Örninfo