Barnkonventionen

Hela Unga Örnars verksamhet vilar på FN:s konvention om barnens rättigheter: Barnkonventionen! Barnkonventionen är en överenskommelse om de rättigheter alla världens barn har. Totalt innehåller barnkonventionen 54 artiklar och den bygger på fyra viktiga principer:

Barnet har rätt till likvärdiga villkor

Barnets bästa ska beaktas
vid alla beslut

Barnet har rätt till liv 
och utveckling

Barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad

FN:s generalförsamling antog barnkonventionen den 20 november 1989, Sverige var ett av de första länderna i världen som 1990 godkände konventionen. I och med det lovade Sverige att följa konventionen helt och hållet. Den svenska riksdagen beslutade att när åtgärder vidtas som rör barn, så ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Alla länder förutom USA och Somalia har godkänt barnkonventionen.

Barnkonventionen slår fast att alla barn har egna rättigheter och ett eget människovärde: Barnen tillhör inte föräldrarna eller andra vuxna utan är sin egen individ. Barnkonventionen slår också fast att barn har speciella behov av skydd och stöd, och att samhället ska göra allt för att se till att dessa upprätthålls! Alla barn, oavsett bakgrund, etnicitet, klass, identitet mm har samma jämlika rättigheter!


En lättläst version om barnkonventionen finns på utrikesdepartementets hemsida här.

 

Tootltip